ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

ΑΙΤΙΑ

1 ) Αθηρωμάτωση

2 ) Διαχωρισμός καρωτίδας ( Σπάνιος  , σε νέα άτομα χωρίς παράγοντες κινδύνου

3 ) Μετακτινική στένωση

4 ) Αρτηρίτιδα Takayasou

Η συχνότερη εντόπιση είναι τα πρώτα 2cm της έσω καρωτίδας μετά την έκφυσή της.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

1 ) Ετερόπλευρο καρωτιδικό φύσημα (ακουστό πάνω από το σημείο της στένωσης). Το αμφοτερόπλευρο φύσημα μπορεί να οφείλεται σε στένωση αορτής .

2 ) Οφθαλμική ισχαιμία ( μερική ή ολική απώλεια της όρασης του σύστοιχου οφθαλμού με συνοδό εξαφάνιση του φωτοκινητικού αντανακλαστικού )

3 ) Παροδικά ΑΕΕ ( εμβολή αθηροθρομβωτικού υλικού από το σημείο της στένωσης ή λόγω χαμηλής αιματικής ροής και ανεπαρκή παράπλευρη κυκλοφορία )

4 ) Σπάνια συγκοπτικά ( σε βαριά αμφοτερόπλευρη καρωτιδική νόσο )

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

1 ) Υπερηχογραφία

    Α ) Doppler ( ποσοτική εκτίμηση ) : Εντοπίζει την αυξημένη ταχύτητα αιματικής ροής στα σημεία αθηρωματικών βλαβών . Αξιολογείται κυρίως :

I ) Η μέγιστη συστολική ταχύτητα ροής PSV

II )Τελοδιαστολική ταχύτητα ( EDV )

III ) Φασματική διαμόρφωση

IV ) Καρωτιδικός δείκτης ( ο λόγος PSV έσω καρωτίδας προς PSV κοινής καρωτίδας )

Η βαρύτητα της στένωσης διαβαθμίζεται σε μικρή ˂ 50 % , μέτρια 50 – 70 %, σοβαρή ˃ 70 %

   Β ) 2D : Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση και τη μορφολογία των αθηρωματικών πλακών. Πλάκες υποηχογενείς , εξελκωμένες ή με ενδοπλαστική αιμορραγία είναι υψηλού κικδύνου.

Περιορισμοί :

I ) Δεν ποσοτικοποιεί μικρές στενώσεις ˂ 50 %

II ) Δεν διακρίνει υφολική και πλήρη απόφραξη

ΙΙΙ ) Δεν μπορεί να μελετήσει την ενδοκράνια μοίρα της έσω καρωτίδας

Γ ) Πάχος συμπλέγματος μέσου – έσου χιτώνα ΙΜΤ

Είναι προγνωστικός δείκτης υποκλινικής αθηρωμάτωσης. Η αύξηση του ΙΜΤ σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση ΑΕΕ και ΣΝ.

2 ) Μαγνητική αγγειογραφία ( MRA )

Τρισδιάστατες εικόνες αγγειακού δικτύου από την έκφυση της κοινής καρωτίδας μέχρι την ενδοκράνια μοίρα της έσω καρωτίδας.

3 ) Υπολογιστική τομογραφιών / CT / αγγειογραφία

Αντενδείκνυται σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια λόγω της έγχυσης ιωδιούχου σκευάσματος

4 ) Αγγειογράφια

Απεικονίζει το σύνολο της καρωτιδικής κυκλοφορίας

5 ) Δείκτες φλεγμονής για κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών από ρήξη πλάκας.

 • CRP
 • Αμυλοειδές Α
 • IL – 10 , IL – 18
 • Τ- Λεμφοκύτταρα, μακροφάγα
 • Μόρια προσκόλλησης όπως ICAM
 • Μεταλλοπρωτεινάσες
 • TGB –1β ,ινωδογόνο , Ε – σελεκτίνη
 • Αντισώματα έναντι chlamydiapnenmoniase , Epstein – Barr , έρπητα τύπου 2

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Α ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

1 ) Τροποποίηση παραγόντων κινδύνου

 • Κάπνισμα
 • Α.Π.
 • ΣΔ
 • Υπερλιπιδαιμία
 • Αποφυγή αλκοόλ
 • Τακτική άσκηση

2 ) Αντιαιμοπεταλιακή

Ι ) Ασπιρίνη 50 – 325

ΙΙ ) Ασπιρίνη 25 mg διπυριδαμόλη

ΙΙΙ ) Κλοπιδογρέλη

3 ) Υπολιπιδαιμική αγωγή και για πρωτογενή και για δευτερογενή πρόληψη ( Στόχος LDL ˂ 100 mg/dl )

4 ) Aντιυπερτασικά: AMEA ή ARB

Συνοπτικά : ασπιρίνη , στατίνη , Αμεα ή ARB

 

 

Β ) ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Δεν ενδείκνυται σε απόφραξη 100% και σε μικρή στένωση ( συμπτωματικοί ˂ 50% και ασυμπτωματικοί ˂ 60% ).

1 ) Ενδαρτηρεκτομή ( CEA ) :

Ενδείξεις :

Ι-Α : Συμπτωματική στένωση καρωτίδας 70 – 99 % ( με περιεγχειρητικό κίνδυνο εγκεφαλικού ή θάνατο ˂ 6 % )

ΙΙ-Α : Ασυμπτωματική νόσος 70 – 99 % ( με περιεγχειρητικό κίνδυνο εγκεφαλικού ή θάνατο ˂ 3 % )

Ι-Β : Συμπτωματική νόσος 50 – 69 % . Σε μετρίου βαθμού εξατομικεύεται μετά από συνεκτίμηση κλινικών χαρακτηριστικών και χειρ. Εμπειρίας ( ωφελούνται οι άνδρες , ηλικίες ˃ 75 με ιστιρικό ΑΕΕ , ενδοκρανιακήαθηρωματική νόσο )

Επιπλοκές : ACS , ΑΕΕ , θάνατος , παράλυση λαρυγγικού νεύρου

Ασθενείς υψηλού κινδύνου :

 • NYHA III – IV
 • Νόσος στελέχους ή και 3 αγγείων
 • Ανάγκη Κ/Χ επέμβασης
 • ΧΝΑ
 • Ιστορικό επαναστένωσης μετά CEA
 • Βραχύς τράχηλος , ακτινοβολημένη τραχήλη
 • Ηλικία ˃ 80
 • Αντίπλευρη παράλυση λαρυγγικού νεύρου
 • Αντίπλευρη απόφραξη ICA ( έσω καρωτίδας )
 • Νόσος πέραν του διχασμού

2 ) Αγγειοπλαστική καρωτίδων

Ενδείξεις :

 • Σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου με στένωση ˃ 80 %
 • Σε βλάβες που δεν μπορούν να προσπελασθούν χειρουργικά
 • Σε επαναστένωση μετά από προηγούμενη ενδαρτηρεκτομή ή σε μετακτινική στένωση

Επιπλοκές :

 1. ΑΕΕ : Λόγω απόσπασης και εμβολισμού αθηρωματικού υλικού στην εγκεφαλική κυκλοφορία μετά από τη διάταση του μπαλονιού εντός της καρωτίδας . η επιπλοκή αυτή μειώθηκε λόγω της χρήσης των προστατευτικών συσκευών δίκην ομπρέλας ή δίκην μπαλονιού που κατακρατούν το εμβολικό υλικό
 2. Βραδυκαρδία- υπόταση (λόγω διέγερσης του αντανακλαστικού καρωτιδικο΄υ βολβού, είναι συνήθως παρδοδική=24 ώρες και αντιμετωπίζεται με iv υγρά, ντοπαμίνη, προσωρινός βηματοδότης
 3. Συνδρομουπεραιμάτωσης
 4. ACS
 5. Θάνατος

Ασθενείς υψηλού κινδύνου

 1. Ηλικια> 80
 2. Αδυναμία αγγειακής προσπέλασης
 3. Προσφατο ΑΕΕ μικρότερο από 2 εβδομάδες
 4. Δυσχέρια σε λήψη αντιαιμοπεταλιακών
 5. Σοβαρή εγκεφαλική δυσλειτουργία

Βλάβες υψηλού κινδύνου

 1. Συνύπαρξη σοβαρής στένωση σε κοινή καρωτίδα
 2. Σοβαρή ασβέστωση
 3. Σημείο ‘’κλωστής’’
 4. Ελίκωση- συστροφή καρωτίδων
 5. Επιπλεγμένη πλάκα με θρόμβο
 6. Μειωμένη εγκεφαλική εφεδρεία
 7. Ασθενείς που υποβάλλονται σε εγχείρηση αορτοστεφανιαιας παράκαμψης

Ελέγχονται προεγχειρητικά για καρωτιδική νόσο και αντιμετωπίζονται κατά προτίμηση πριν ή ταυτόχρονα με την καρδιοχειρουργική επέμβαση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΕΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ CABG

 1. Χωρίς νόσο καρωτίδων – κίνδυνος ΑΕΕ  1-4%
 2. Ετερόπλευρη νόσος> 50% -–  κίνδυνος ΑΕΕ   3%
 3. Αμφοτερόπλευρη νόσος > 50% -– κίνδυνος ΑΕΕ5%
 4. Απόφραξη καρωτίδας – – κίνδυνος ΑΕΕ  7%
 5. Προηγούμενο ΑΕΕ – –  κίνδυνος ΑΕΕ   8,5%

Author Info

Τσιαντής Νικ. Ιωάννης

No Comments

Comments are closed.