Διαστρωμάτωση συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου :

Διαστρωμάτωση συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου :

Εκτίμηση πιθανότητας ύπαρξης Στεφανιαίας Νόσου ( ΣΝ) σε συμπτωματικό ασθενή:

Σε έναν ασθενή με θωρακικό άλγος ή άλλη συμπτωματολογία ύποπτης για Στεφανιαία νόσο (ΣΝ)  πριν την οποιαδήποτε διαγνωστική δοκιμασία πρέπει να εκτιμάται η πιθανότητα του συγκεκριμένου ασθενούς να έχει ΣΝ. Η μελέτη CASS κατέδειξε ότι όσο μεγαλύτερη η ηλικία του ασθενούς και τυπικότερο το σύμπτωμα τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ύπαρξης ΣΝ, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Μη στηθαγχικό άλγος Μη στηθαγχικό άλγος Άτυπη στηθάγχη Άτυπη στηθάγχη Τυπική στηθάγχη Τυπική στηθάγχη
Ηλικία Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες
30 – 39 5 1 22 4 70 26
40 – 49 14 3 46 13 87 55
50 – 59 22 8 59 32 92 79
60 – 69 28 19 67 54 94 91

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει :

α) Σε ασθενείς με χαμηλή πιθανότητα ΣΝ συνιστάται να αποφεύγεται η περαιτέρω διερεύνηση με απεικονιστικές μεθόδους. Στην περίπτωση αυτή μία παθολογική δοκιμασία έχει πολύ μικρή θετική προγνωστική αξία, δηλαδή μεγάλη πιθανότητα να είναι ψευδώς θετική.

β) Σε ασθενείς με μεγάλη πιθανότητα ΣΝ οι μη επεμβατικές απεικονιστικές μέθοδοι μπορούν να παρακαμφθούν και να γίνει απευθείας στεφανιογραφία. Σε αυτή την περίπτωση μία θετική δοκιμασία αυξάνει την πιθανότητα ΣΝ στο 98%, ενώ μία αρνητική δοκιμασία δεν μειώνει την πιθανότητα ΣΝ παρά μόνο στο 83% ( άρα τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα είναι ψευδώς αρνητικό ).

γ) Σε ασθενείς με ενδιάμεση πιθανότητα ΣΝ (π.χ. 50% ) συνιστάται η περαιτέρω διερεύνηση με απεικονιστικές μεθόδους καθώς μία θετική δοκιμασία αυξάνει την πιθανότητα ΣΝ στο 83%, ενώ μία αρνητική δοκιμασία μειώνει την πιθανότητα αυτή στο 36%.

Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μη επεμβατικές διαγνωστικές δοκιμασίες είναι :

– Η ΗΚΓ/ική δοκιμασία κόπωσης

– Η υπερηχοκαρδιογραφία φόρτισης ( stress echo ) με σωματική κόπωση ή με τη χρήση φαρμακευτικών παραγόντων.

– Το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου με τη χρήση θαλλίου ( 201ΤΙ ) ή τεχνητίου μετά από σωματική κόπωση ή τη χρήση φαρμακευτικών παραγόντων ( 99mTc ).

– Η απεικόνιση μυοκαρδιακής αιμάτωσης με υπολογιστική τομογραφία εκπομπής μονήρους φωτονίου ( single photon emission computed tomography, SPECT ), με τη χρήση ΤΙ201 ή Τc99m – sestamibi.

 

Διαστρωμάτωση συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασυμπτωματικούς ασθενείς :

Λόγοι προσδιορισμού του καρδιαγγειακού κινδύνου :

– Αν το ζητήσει ο ίδιος ο ασθενής.

– Αν, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης :

– Yπάρχει ένας ή περισσότεροι παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία ή δυσλιπιδαιμία.

– Υπάρχει οικογενειακό ιστορικό πρώιμης ΣΝ ή μείζονων παραγόντων κινδύνου όπως η δυσλιπιδαιμία.

– Υπάρχουν συμπτώματα ενδεικτικά ΣΝ. Αν επιβεβαιωθούν οι παράγοντες κινδύνου πρέπει να αξιολογηθούν, χωρίς όμως να είναι απαραίτητη η χρήση του διαγράμματος score για τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου, καθώς το άτομο βρίσκεται ήδη σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

 

Ταξινόμηση ασθενών με βάση τον κίνδυνο :

– Πολύ υψηλού κινδύνου :

α) Αποδεδειγμένη με επεμβατική ή μη απεικονιστική μέθοδο ( στεφανιογραφία, σπινθηρογράφημα, stress echo, καρωτιδικές πλάκες στο triplex ) ΣΝ, προηγούμενο έμφραγμα μυοκαρδίου , οξέα στεφανιαία σύνδρομα, στεφανιαία επαναγγείωση ( PCI ή CABG ) και επαναγγείωση άλλων αρτηριών, ισχαιμικό ΑΕΕ, περιφερική αρτηριακή νόσος.

β) Σακχαρώδης Διαβήτης ( τύπου Ι ή ΙΙ ) με έναν ή περισσότερους άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου και/ή βλάβη όργανου-στόχου ( όπως μικροαλβουμινουρία : 30-300mg/24h )

γ) Σοβαρή Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια ( GFR < 30ml/min/1,73m2 )

δ) Υπολογιζόμενο με βάση τα διαγράμματα SCORE ≥ 10%.

– Υψηλού κινδύνου :

α) Υψηλή αύξηση απλών παραγόντων κινδύνου, όπως η οικογενής δυσλιπιδαιμία και η σοβαρή υπέρταση.

β) Σακχαρώδης διαβήτης  ( τύπου Ι ή ΙΙ ) αλλά χωρίς άλλους παράγοντες κινδύνου ή βλάβη σε όργανα στόχους.

γ) Μέτρια Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια  ( GFR 30-59mL/min/1,73m2 ).

δ) Υπολογιζόμενο με βάση τα διαγράμματα SCORE ≥ 5% και < 10% 10ετούς κινδύνου για θανατηφόρο καρδιαγγειακό συμβάν.

– Μέσου κινδύνου :

Πρόκειται για ασθενείς με υπολογιζόμενο SCORE ≥ 1% αλλά < 5% στη δεκαετία.

– Χαμηλού κινδύνου :

Πρόκειται για ασθενείς με υπολογιζόμενο SCORE < 1%.

Σημείωση : Τα διαγράμματα SCORE υπολογίζουν το 10ετή κίνδυνο θανατηφόρου ΣΝ σε πληθυσμούς με χαμηλό ( Βέλγιο, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Ελβετία και Πορτογαλία ) και υψηλό ( λοιπές χώρες ) κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου με παραμέτρους όπως η ηλικία, η χοληστερόλη, το φύλο και το κάπνισμα.

Τα διαγράμματα SCORE χρησιμοποιούνται σε ασυμπτωματικούς ασθενείς αν δεν υπάρχει γνωστή καρδιαγγειακή νόσος, διαβήτης ή πολλοί σημαντικοί μεμονωμένοι παράγοντες κινδύνου.

Με βάση τα διαγράμματα SCORE η ταξινόμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου έχει ως εξής :

SCORE < 1% : Χαμηλός κίνδυνος, 1-4% μέτριος κίνδυνος, 5-9% υψηλός κίνδυνος και ≥ 10% σημαντικά υψηλός κίνδυνος.

 

 Στόχοι πρόληψης της Στεφανιαίας Νόσου  :

α) Να βοηθήσει εκείνους με χαμηλό κίνδυνο ΣΝ να διατηρήσουν αυτή την κατάσταση σε όλη τους τη ζωή.

β) Να επιτύχει τα χαρακτηριστικά των ατόμων που τείνουν να μένουν υγιή ( κατά EUROASPIRE III ) :

– Διακοπή καπνίσματος.

– Σωματική άσκηση : 30min μέτριας άσκησης την ημέρα.

– ΒΜΙ < 25kg/m2

– Περίμετρος μέσης < 94cm για τους άντρες και < 80cm για τις γυναίκες.

– ΑΠ (Αρτηριακή Πίεση)  < 140/90mmHg

– Ολική χοληστερόλη < 4,5mmol/L (175mg/dL )

– LDL χοληστερόλη < 2,5mmol/L (100mg/dL )

– Σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ γλυκόζη νηστείας < 7mmol/L (125mg/dL) και HbA1c < 6,5%.

γ) Να εξετάσει το ενδεχόμενο χορήγησης καρδιοπροστατευτικής φαρμακευτικής αγωγής στα άτομα υψηλού κινδύνου, ιδίως σε εκείνα με εγκατεστημένη αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο.

 

 

Author Info

Τσιαντής Νικ. Ιωάννης

No Comments

Comments are closed.