Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΚΕ οι ασθενείς πρέπει να ταξινομούνται όχι μόνο με τα επίπεδα των λιπιδίων πλάσματος αλλά με βάση το συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται με τη χρήση διαγραμμάτων προσερχομένων από επιδημιολογικές μελέτες όπως είναι τα διαγράμματα SCORE. Έτσι η διαστρωμάτωση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου έχει ως εξής:

 • Πολύ υψηλός κίνδυνος:
 • Γνωστή ΣΝ, ισχαιμικό ΑΕΕ, ΠΑΝ
 • ΣΔ τύπου ΙΙή τύπου Ι με ΒΟΣ
 • Μέτρια προς σοβαρή ΧΝΝ (GFR ˂ 60ml/min)
 • SCORE ≥ 10%
 • Υψηλός κίνδυνος:
 • Μεμονωμένος παράγοντας κινδύνου αυξημένος
 • SCORE ≥ 5% και ˂ 10%
 • Μέτριος κίνδυνος: SCORE 1 – 5%
 • Χαμηλός κίνδυνος: SCORE ˂ 1%

Α) Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΚΕ (2013) οι στατίνες μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν πρωτογενή πρόληψη ακόμη και επί μετρίου κινδύνου (SCORE 1 – 5%) όταν τα επίπεδα LDL είναι ˃ 100 mg/dl και έχουν αποτύχει οι αλλαγές του τρόπου ζωής. Στην περίπτωση αυτή οι θεραπευτικοί στόχοι της LDL έχουν ως εξής:

 • Σε ασθενείς με πολύ υψηλό κίνδυνο συνιστάται LDL ˂ 70 mg/dl ή και μείωση ˃ 50% αν δεν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος (ΙΑ)
 • Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου συνιστάται LDL ˂ 100 mg/dl ( IIaA)
 • Σε ασθενείς μέτριου κινδύνου συνιστάται LDL ˂ 115 mg/dl ( IIaC)

 

Να σημειωθεί ότι οι συστάσεις για την εξέταση λιπιδίων στον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρδιαγγειακού κινδύνου έχουν ως εξής:

 • Η μέτρηση της ολικής χοληστερόλης συστήνεται για τον προσδιορισμό του SCORE (IC) και θεωρείται θεραπευτικός στόχος επί ελλείψεως τιμών άλλων λιπιδίων (IIaA)
 • Η μέτρηση της LDL συστήνεται για την εκτίμηση κινδύνου (IC)και αποτελεί θεραπευτικό στόχο ( ΙΑ)
 • Η μέτρηση της HDL συστήνεται για την εκτίμηση κινδύνου (IC) αλλά δεν αποτελεί θεραπευτικό στόχο ( IIIC)
 • Η μέτρηση της TGS προσθέτει πληροφορίες και συστήνεται για την εκτίμηση κινδύνου ( IC).

 

 

Β) Σύμφωνα με τις οδηγίες της CCS ( 2009) οι στατίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρωτογενή πρόληψη σε άτομα με FRS ˃ 10% με CRP ≥ 2 mg/dl και για άνδρες ˃ 50 ετών και για γυναίκες ˃ 60 ετών.

 

Γ) Τέλος σύμφωνα με τις οδηγίες του ACC/AHA ( Νοέμβριος 2013) η χρήση στατινών για πρωτογενή πρόληψη συνιστάται σε:

 • Άτομα με εκδηλωμένη ΣΝ
 • Άτομα με LDL – C ≥ 190 mg/dl
 • Άτομα 40- 75 ετών με ΣΔ όχι ΣΝ και LDL 70 – 189 mg/dl
 • Άτομα χωρίς κλινικά εκδηλωμένη ΣΝ ή ΣΔ, 40 -75 ετών με LDL – C 70 – 189 mg/dl και 10ετή κίνδυνο ≥ 7,5%.

Στις δύο πρώτες ομάδες συνιστώνται ισχυρές στατίνες για μείωση LDL ˃ 50% ενώ στις δύο τελευταίες μέτριας έντασης στατίνες για μείωση LDL 30 – 50%.

Author Info

Τσιαντής Νικ. Ιωάννης

No Comments

Comments are closed.