ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Στην αντιμετώπιση της  αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) στους ηλικιωμένους πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας  παράγοντες όπως οι προσεκτικές μετρήσεις προ αποφυγή του ακροαστικού χάσματος, η ψευδουπέρταση που παρατηρείται λόγω  αύξησης της πάχυνσης και ελάττωσης της διατασιμότητας της βραχιονίου αρτηρίας, η ύπαρξη ορθοστατικής υπότασης (μέτρηση ΑΠ σε ο καθιστή και σε όρθια θέση μετά 3 λεπτά), τα συνοδά νοσήματα, η φυσική κατάσταση και η πιθανή προσαρμογή των δόσεων λόγω νεφρικής – ηπατικής δυσλειτουργίας.

Έχει παρατηρηθεί ότι η εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής σε ηλικιωμένους σχετίζεται μεν με ελάττωση των ΑΕΕ, παράλληλα όμως παρατηρείται αύξηση της ολικής θνησιμότητας στην κατηγορία των ασθενών αυτών. Αυτή πιθανότατα αποδίδεται σε διαταραχές ηλεκτρολυτών ( Καλίου ) που πυροδοτούν κακοήθεις αρρυθμίες , είτε σε συμβάματα σχετιζόμενα με ορθοστατική υπόταση τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε οξέα στεφανιαία σύνδρομα.

Οι συστάσεις είναι οι ακόλουθες:

  • Σε ηλικιωμένα άτομα με Συστολική ΑΠ>160 mmHg, σύσταση μείωσης είναι 140-150mmHg (ι)
  • Σε <80 ετών με Συστολική ΑΠ >140 με καλή φυσική-διανοητική κατάσταση, θα μπορούσε ο στόχος να είναι Συστολική ΑΠ<140 (ΙΙβ)
  • Σε >80 ετών με Συστολική ΑΠ >160 και καλή φυσική κατάσταση, συνιστάται 150-140mmHg (I)
  • Σε ευπαθείς ηλικιωμένους πρέπει να εξατομικεύεται λαμβάνοντας υπόψιν και τα συνοδά νοσήματα – παρακολούθηση κλινικών αποτελεσμάτων
  • Δεν πρέπει να διακόπτεται ή να μειώνεται εάν είναι καλά ανεκτή η θεραπεία

Στους ηλικιωμένους μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι κύριες αντιυπερτασικές ομάδες ενώ σε αυτούς με μεμονωμένη συστολική υπέρταση προτιμούνται οι ανταγωνιστές ασβεστίου και τα διουρητικά

Η μέτρηση ΑΠ πρέπει να γίνεται περισσότερο από 4 ώρες μετά τα γεύματα (αποφυγή ψευδών αποτελεσμάτων λόγω μεταγευματικής υπότασης). Παράλληλα θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι ασθενείς όσον αφορά την υπογκαιμία , τους ηλεκτρολύτες και τη νεφρική τους λειτουργία ( ουρία , Καλίου, Νατρίου, κρεατινίνη ).

Author Info

Τσιαντής Νικ. Ιωάννης

No Comments

Comments are closed.