Κλινική ταξινόμηση θωρακικού άλγους – Στηθάγχη ”πόνος στο στήθος”

Κλινική ταξινόμηση θωρακικού άλγους :

– Βέβαιη ή κλασική στηθάγχη : Οπισθοστερνική θωρακική δυσφορία 1) χαρακτηριστικής χροιάς και διάρκειας, 2) η οποία εκλύεται με τη σωματική κόπωση ή τη συναισθηματική φόρτιση και 3) η οποία υφίεται με την ανάπαυση ή τη νιτρογλυκερίνη σε λιγότερο από 10min.

– Πιθανή ή άτυπη στηθάγχη :Θωρακικό άλγος με δύο από τρία παραπάνω χαρακτηριστικά.

– Μη στηθαγχικό ή μη ισχαιμικό θωρακικό άλγος :Θωρακικό άλγος με ένα ή κανένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

 

Βαθμονόμηση στηθάγχης ( με βάση την Canadian Cardiovascular Society ) :

– Τάξη Ι : Η συνήθης φυσική δραστηριότητα δεν προκαλεί στηθάγχη – Η στηθάγχη προκαλείται σε έντονη ή αιφνίδια ή παρατεταμένη άσκηση που συμβαίνει κατά την άσκηση ή την ψυχαγωγία.

– Τάξη ΙΙ : Ήπιος περιορισμός της συνήθους δραστηριότητας.

Στηθάγχη προκαλείται σε γρήγορη βάσιση ή ανάβαση κλίμακας, βάδιση σε ανηφορικό δρόμο, βάδιση ή ανάβαση κλίμακας μετά από γεύμα ή σε κρύο περιβάλλον ή σε άνεμο ή επί ψυχικής φόρτισης ή τις πρώτες ώρες μετά την αφύπνιση. Επίσης στηθάγχη παρουσιάζεται κατά τη βάδιση για πάνω από δύο οικοδομικά τετράγωνα ( 100-200m) σε ευθεία ή κατά την ανάβαση κλίμακας πάνω από έναν όροφο, με κανονική βάδιση και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

– Τάξη ΙΙΙ :Σημαντικός περιορισμός της συνήθους φυσικής δραστηριότητας.

Στηθάγχη προκαλείται κατά τη βάδιση 1-2 οικοδομκών τετραγώνων σε ευθεία και την ανάβαση κλίμακας ενός ορόφου, υπό φυσιολογικές συνθήκες και με κανονική βάδιση.

– Τάξη IV : Αδυναμία εκτέλεσης οποιασδήποτε φυσικής δραστηριότητας χωρίς συμπτώματα. Τα στηθαγχικά ενοχλήματα δυνατόν να παρουσιάζονται ακόμα και σε ηρεμία.

 

Διάκριση σταθερής στηθάγχης από τις άλλες μορφές στηθάγχης :

1) Σταθερή στηθάγχη : Η στηθάγχη χαρακτηρίζεται ως ασθενής όταν δεν υπάρχει ουσιαστική επιδείνωση των συμπτωμάτων για αρκετές εβδομάδες ( 2-3 μήνες ) και οφείλεται συνήθως στην ύπαρξη «σταθερής» αθηρωματικής πλάκας σε μία, τουλάχιστον, μεγάλη επικαρδιακή αρτηρία.

2) Ασταθής στηθάγχη : Η ασταθής στηθάγχη εμφανίζεται με τρεις πιθανές μορφές : α) Στηθάγχη ηρεμίας, β) Ταχέως αυξανόμενη ή επιδεινούμενη ( crescendo ) στηθάγχη, δηλ. προηγουμένως σταθερή στηθάγχη με ταχεία προοδευτική αύξηση της συχνότητας, της διάρκειας και της βαρύτητας των συμπτωμάτων, 3) Πρωτοεμφανιζόμενη στηθάγχη, δηλαδή πρόσφατη έναρξη ( εντός 2 μηνών ) σοβαρής στηθάγχης με σημαντικό περιορισμό της συνήθους δραστηριότητας.

3) Ενδιάμεσο στάδιο στηθάγχης : Πρόκειται για ασθενείς με πρωτοεμφανιζόμενη στηθάγχη με δύσκολη διάκριση μεταξύ σταθερής και ασταθούς στηθάγχης.

4) Στηθάγχη Prinzmental ( αγγειοσυσπαστική ) : Εμφανίζεται συχνότερα σε γυναίκες και οφείλεται σε σπασμό φυσιολογικής ή στενωμένης στεφανιαίας αρτηρίας με αποτέλεσμα την έκλυση στηθάγχης χωρίς σαφές εκλυτικό αίτιο με συνοδό παροδική ανάσπαση του ST-Tδιαστήματος.

Author Info

Τσιαντής Νικ. Ιωάννης

No Comments

Comments are closed.