Το «φορτίο» αρτηριακής πίεσης σε νεαρή ηλικία σχετίζεται με δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας στη μέση ηλικία

Στα πλαίσια της μελέτης CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults) νεαροί ενήλικες 18-30 ετών άρχισαν να παρακολουθούνται κατά τη δεκαετία του 1980 και για 25 χρόνια στη συνέχεια. Κατά το χρόνο της ανάλυσης των τελικών δεδομένων η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν περί τα 50 έτη. Οι ερευνητές υπολόγισαν το αθροιστικό «φορτίο» της αρτηριακής πίεσης (ως το γινόμενο mmHg*έτη) με βάση επανειλημμένες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης σε διαφορετικά χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της 25ετούς παρακολούθησης.
Μετά από πολυπαραγοντική προσαρμογή, σε 2479 συμμετέχοντες, το φορτίο της αρτηριακής πίεσης συσχετιζόταν ανεξάρτητα με τον κίνδυνο διαστολικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας (λόγος Ε/e’ >15), με αύξηση κατά 46% του κινδύνου (95% διάστημα αξιοπιστίας 9-94%) για 1 τυπική απόκλιση αύξησης του φορτίου της συστολικής αρτηριακής πίεσης και κατά 69% (95% διάστημα αξιοπιστίας 23-133%) για 1 τυπική απόκλιση αύξησης του φορτίου της διαστολικής αρτηριακής πίεσης. Το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας δεν παρουσίαζε συσχέτιση με το φορτίο της αρτηριακής πίεσης, αλλά διαπιστώθηκαν συσχετίσεις με άλλες παραμέτρους της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας, όπως με το διαμήκη ρυθμό παραμόρφωσης (longitudinal strain rate), ο οποίος ήταν χαμηλότερος στους ασθενείς με υψηλό φορτίο τόσο συστολικής όσο και διαστολικής αρτηριακής πίεσης ( p < 0,001 ).
Τα ευρήματα αυτά δείχνουν μια σαφή συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης σε νεαρή ηλικία, ακόμα και σε νορμοτασικά άτομα (όπως ήταν οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην ηλικία των 18-30 ετών), με τη μετέπειτα πιθανότητα εμφάνισης συστολικής και/ή διαστολικής κοιλιακής δυσλειτουργίας (και, ενδεχομένως, καρδιακής ανεπάρκειας).

 

 

 

Παραπομπή
Satoru Kishi A, Teixido-Tura G, Ning H, et al. Cumulative blood pressure in early adulthood and cardiac dysfunction in middle age. J Am Coll Cardiol.2015; 65:2679-2687.

Author Info

Τσιαντής Νικ. Ιωάννης

No Comments

Comments are closed.